Friday, April 16, 2010

7alet 3esh2 ..

b7eb mlam7ak .. sha2wtak .. 3iounak
b3sha2 kol 7aga fik .